Actievoorwaarden MAART MOTOR MAAND QUIZ

 1. Actie en Organisatoren

RAI Vereniging, Europaplein 6, 1078 GZ Amsterdam, Nederland (in het vervolg „Organisator“ genoemd) houdt met Maart Motor Maand van 01.03.2022 t/m 31.03.2022 een kansspel promotie (in het vervolg  „Actie” genoemd). RAI Vereniging werkt bij de creatie/afwikkeling van de actie samen met vandenbusken, Burg. Stramanweg 63, 1191 CX Ouderkerk a/d Amstel, Nederland.

Tijdens de actie kunnen deelnemers, de Maart Motor Maand quiz spelen via de actiewebsite www.maartmotormaand.nl en kans maken op het winnen van € 200,- Bongo tegoed.

Deelname aan deze actie kan uitsluitend als de deelnemer de bijbehorende actievoorwaarden en privacy beleid bij deelname accepteert.

Deelname kan uitsluitend als personen 18 jaar of ouder zijn en woonachtig zijn in Nederland. Medewerkers van de organisator zijn uitgesloten van deelname als ook medewerkers van de aan de organisator verbonden bedrijven die deze actie mogelijk maken.

 1. Deelname en communicatie

Deelname aan deze actie kan uitsluitend online via de actiewebsite www.maartmotormaand.nl. Hierbij dient de deelnemer vóór 1 april 2023 de quiz in te vullen (deelnamesluiting) met de volgende persoonlijke gegevens (voornaam, achternaam, e-mailadres, adres en huisnummer, postcode, woonplaats en optioneel telefoonnummer) achter te laten.

De winnaar wordt bepaald door de goede antwoorden, met de snelste looptijd van de quiz, waarna de deelnemersgegevens worden gecontroleerd. Alleen volledige inzendingen dingen mee in de trekking. Zodra dit is gebeurd (binnen 5 werkdagen), ontvangt de deelnemer een winnende bevestiging (of afwijzing) per e-mail, op het opgegeven e-mailadres. Indien binnen twee weken geen reactie wordt gegeven door de winnaar op de prijs, vervalt het recht op de prijs en kan een vervangende winnaar worden gekozen.

 1. Prijzen

Binnen deze actie is de volgende prijs te winnen:

 1. €200,- Bongo tegoed.

Een vergoeding van bovengenoemde prijs in geld is niet mogelijk.

De prijs wordt uiterlijk binnen 2 weken na trekking op 01-04-2023 gratis per e-mail naar de betreffende winnaar verzonden, nadat de winnaar heeft bevestigd dat de mail over de winactie goed is ontvangen. Verzending alleen binnen Nederland.

 1. Privacybeleid

Zie actievoorwaarden privacybeleid op www.maartmotormaand.nl. De gegevens worden na uitvoering en verwerking van de actie uiterlijk 30 april 2023 verwijderd, mits er geen andere wettelijke bewaartermijnen gelden.

Recht van bezwaar

Elke deelnemer heeft het recht om, om redenen die voortvloeien uit zijn specifieke situatie, op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens die hem betreffen en waarmee hij eerder heeft ingestemd door een eenvoudige e-mail te sturen naar het onderstaande e-mailadres om in te voegen. De organisator verwerkt de persoonsgegevens niet meer, tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokken deelnemer, of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Bezwaren tegen gegevensverwerking en -opslag dienen te worden gericht aan: info@raivereniging.nl.

 1.   Aansprakelijkheid

Tenzij anders vermeld in het volgende reglement, is de organisator aansprakelijk in geval van schending van contractuele en niet-contractuele verplichtingen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

In het kader van schuldaansprakelijkheid is de organisator alleen aansprakelijk (om welke rechtsgrond dan ook) voor opzet en grove schuld. In geval van eenvoudige nalatigheid is de organisator enkel aansprakelijk voor de volgende schade:

 • Schade als gevolg van letsel aan leven, ledematen of gezondheid.
 • Schade die voortvloeit uit de schending van een wezenlijke contractuele verplichting. In dit geval is de aansprakelijkheid van de organisator echter beperkt tot vergoeding van de voorzienbare, typisch optredende schade.

Bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid zijn ook van toepassing op plichtsverzuim door plaatsvervangende agenten van de organisator.

De organisator aanvaardt geen garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het feit dat de campagnewebsite permanent beschikbaar of functioneel is, noch voor de functionaliteit ervan op de eindapparaten die door de deelnemers worden gebruikt (computer, smartphone, enz.).

 1. Beëindiging van de actie

De organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van de actie die onjuiste informatie verstrekken tijdens de registratie, de deelnamevoorwaarden schenden en/of manipulaties uitvoeren of laten uitvoeren.

De organisator behoudt zich ook het recht voor om personen van deelname uit te sluiten waarvan het redelijke vermoeden bestaat dat zij bij deelname aan de actie niet-geautoriseerde hulpmiddelen gebruiken of op een andere manier proberen door manipulatie voordelen voor zichzelf of derden te behalen. In deze gevallen behouden wij ons het recht voor om de uitkering van winst te weigeren of de reeds ontvangen winst terug te vorderen.

De organisator heeft het recht om de actie voortijdig te beëindigen en deze voorwaarden tijdens de actieperiode zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De versie van de actievoorwaarden die van kracht was op het moment van deelname is van toepassing op de deelnemer.

 1. Jurisdictie

Op de gehele rechtsverhouding tussen de deelnemers en de organisator is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 1. Overig

Bij vragen of opmerkingen inzake deze Maart Motor Maand actie kan de deelnemer zich per mail richten tot: info@raivereniging.nl.

 1. Salvatorische clausule

Indien een bepaling van deze actievoorwaarden ongeldig of onafdwingbaar is, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. In plaats van de niet-effectieve bepaling gelden de wettelijke bepalingen. Bij een maas in de wet gelden de principes van de aanvullende contractinterpretatie.

 1. Overige informatie
  Deze promotie van Maart Motor Maand is op geen enkele wijze gesponsord, onderschreven, gelieerd of geassocieerd met Bongo.